Planowane Klasy 2023/2024

Technik Rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - KSZTAŁCENIE 5-LETNIE

KLASA: dt (klasa dwuzawodowa)

Klasy 1dt
Przedmioty rozszerzone geografia, język angielski
Nauczane języki język angielski, język niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, geografia, język angielski

Kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Planowane przedmioty zawodowe:

 • Podstawy ekonomii,
 • Bezpieczeństwo i prawo,
 • Organizowanie działalności gospodarczej,
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw,
 • Pracownia techniki biurowej,
 • Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej,
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Kadry i płace,
 • Podstawy biznesplanu,
 • Pracownia statystyki,
 • Systemy komputerowe w rachunkowości,
 • Pracownia gospodarki finansowej,
 • Język obcy zawodowy.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, urzędzie miasta, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach i odziałach ZUS (2 razy po 4 tygodnie).

Opis zawodu

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania.

Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

Możliwości zatrudnienia

Technik rachunkowości może być zatrudniony w następujących miejscach pracy:

 • biurach rachunkowych,
 • prywatnych przedsiębiorstwach,
 • jednostkach finansów publicznych,
 • sektorze bankowym,
 • sektorze ubezpieczeniowym,
 • sektorze non-profit

W wyżej wymienionych jednostkach nasi absolwenci mogą pracować na stanowiskach takich jak:

 • pracownik działu księgowości
 • referent ds. finansowych
 • referent ds. kadrowych
 • referent ds. płacowych
 • samodzielny księgowy
 • analityk finansowy

Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych.

Studia

Po uzyskaniu tytułu technik rachunkowości, absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na dowolnie wybranej uczelni wyższej na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Analityka gospodarcza
 • Marketing
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia menadżerska
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Bankowość
 • Polityka społeczna
 • Handel zagraniczny