Szczęśliwy
numerek

17

 

PN-EN ISO 9001:2001

05/07/2018

Otrzymanie certyfikatu ISO

14 marca 2006 r. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, który wdrożył System Zarządzania Jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001:2001, otrzymał Certyfikat Jakości nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

 

ALBUM

 

Szkoła jest pierwszą i dotychczas jedyną placówką oświatową w Lublinie, której działalność jest zgodna z wymaganiami normy międzynarodowej, co zostało potwierdzone decyzją przyznania Certyfikatu Jakości.

Certyfikat obejmuje działalność Szkoły w zakresie diagnozy, planowania, projektowania, realizacji, nadzoru i efektów w dziedzinie dydaktyki, wychowania oraz opieki na poziomie ponadgimnazjalnym – ogólnokształcącym i zawodowym.

KALENDARIUM WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
w Zespole Szkół nr 1
IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W LUBLINIE

* 13 grudnia 2004 r. Rada Pedagogiczna Szkoły na wniosek Dyrektora podjęła decyzję
o rozpoczęciu wdrażania w szkole Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2001.
* W styczniu 2005 r. Dyrektor powołał Pełnomocnika do spraw jakości w szkole.
* W lutym 2005 r. kierownictwo szkoły zredagowało Politykę Jakości i określiło cele jakościowe oraz ogłosiło je w szkole.
* W marcu 2005 r. opracowano mapę najważniejszych procesów w szkole, schemat organizacyjny oraz projekt Księgi Jakości.
* Od lutego 2005 r. rozpoczęto szkolenia Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych.
* W miesiącach od marca do maja 2005 r. kontynuowano szkolenia Rady Pedagogicznej
i pracowników niepedagogicznych.
* W czerwcu 2005 r. zinwentaryzowano stan organizacji pod kątem Systemu Zarządzania Jakością i dokumentacji funkcjonującej w Szkole.
* We wrześniu i październiku 2005 r. trwały prace redakcyjne dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością tj. procedur i instrukcji systemowych.
* W listopadzie 2005 r. nastąpiło sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.
* W październiku, listopadzie i grudniu 2005 r. odbyły się szkolenia pracowników Szkoły
w zakresie właściwej interpretacji procedur i instrukcji systemowych.
* Również w listopadzie 2005 r. odbyło się szkolenie dla audytorów wewnętrznych przeprowadzone przez Pełnomocnika do spraw jakości.
* 1 grudnia 2005 r. rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością.
* Pod koniec grudnia 2005 r. rozpoczęły się audity wewnętrzne, kontynuowane w kolejnych miesiącach.
* 25 stycznia 2006 r. odbył się pierwszy przegląd zarządzania.
* W dniach 16-17 luty 2006 r. odbył się audit trzeciej strony prowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, którego celem było sprawdzenie spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.
* 27 lutego 2006 r. Komitet Techniczny podjął decyzję o przyznaniu szkole Certyfikatu.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA W SZKOLE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
OPARTEGO NA NORMIE PN-EN ISO 9001:2001

 

* Poprawa organizacji i skuteczności procesu dydaktycznego,
* Większa elastyczność na potrzeby uczniów i rodziców,
* Nastawienie Szkoły na stałe podnoszenie jakości nauczania i osiąganie założonych celów
w zakresie dydaktyki i wychowania,
* Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno uczniów jak i pracowników,
* Spełnianie wysokich standardów postępowania wobec uczniów, rodziców i innych klientów szkoły,
* Ujednolicenie sposobu prowadzenia podobnych spraw w oparciu o określone procedury, instrukcje i regulaminy wewnętrzne,
* Usprawnienie procesu zarządzania szkołą we wszystkich obszarach jej funkcjonowania,
* Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej i skuteczności komunikacji wewnętrznej,
* Wspomaganie personelu w zdobywaniu pożądanych kompetencji dla procesu kształcenia, wychowania i opieki,
* Uruchomienie mechanizmów zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych oraz czasu i informacji,
* Wsparcie procesu identyfikacji potencjału do rozwoju szkoły i ciągłego doskonalenia pracy
z uczniami,
* Zapewnienie właściwego nadzoru wykorzystania środków finansowych,
* Polepszenie klimatu dla wprowadzania usprawnień i innowacji w pracy szkoły,
* Zwiększenie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym,
* Gwarancja realizacji polityki państwa w dziedzinie edukacji dzięki spełnianiu przez szkołę wszelkich wymagań prawnych.

 

POLITYKA JAKOŚCI DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W LUBLINIE

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie jest szkołą przyszłości uwzględniającą potrzeby Zjednoczonej Europy, w której podmiotem wszelkich działań jest uczeń.

Kontynuując najlepsze tradycje, zachowując szacunek dla dziejów narodowych orientujemy nasze działania na dobro podopiecznych oraz ich dalszy los, współpracując przy tym
z rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Cała szkoła pracuje tak, aby spełniać ustalone wymagania jakościowe oraz budować zadowolenie i zaufanie klientów wewnętrznych (pracownicy szkoły) i zewnętrznych (uczniowie, ich rodzice, organ prowadzący, organ nadzorujący i inne podmioty otoczenia lokalnego).

Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych w celu zaspakajania wymagań
i życzeń klientów zapewniamy poprzez:

1) wysoki poziom merytoryczny i renomę personelu oraz kulturę organizacyjną współpracującego zespołu pedagogów,
2) nowoczesną bazę technodydaktyczną i stosowanie skutecznych metod nauczania,
3) aktualną ofertę usług edukacyjnych uwzględniającą potrzeby klientów oraz opartą
na najlepszych programach nauczania, gwarantujących przydatną wiedzę,
4) nastawienie na klienta poprzez dostarczanie mu określonego poziomu usługi zapewniającej wszechstronny psychofizyczny rozwój (dotyczy obszaru kształcenia, wychowania i opieki),
5) stałą i przyjazną współpracę z klientami,
6) działania zgodne z aktualnymi przepisami prawa,
7) ustawiczne doskonalenie się placówki we wszystkich obszarach poprzez wykorzystanie wyników i wniosków z diagnozy pracy szkoły, monitoring jakości usług edukacyjnych
oraz poprzez uwzględnianie wyzwań przyszłości płynących z otoczenia,
8) budowanie przyjaznego klimatu dla wprowadzania zmian i nakręcanie spirali sukcesu,
9) utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą
PN-EN ISO 9001:2009.

Wszystkie osoby zatrudnione w szkole czynię odpowiedzialnymi za budowanie placówki zorientowanej na ucznia i jego potrzeby, sprawiedliwej oraz bezpiecznej, szkoły która kształci
i wychowuje aby sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Kierownictwo Szkoły zobowiązuje siebie oraz pracowników Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie do stosowania ustaleń Polityki Jakości, realizacji celów jakościowych oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Dyrektor Szkoły

wstecz