Szczęśliwy
numerek

18

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Grabskiego

05/07/2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Grabskiego

POWSTANIE I CELE

Stowarzyszenie powstało w dniu 29 stycznia 2008 r. z inicjatywy kilkunastu osób mocno zaangażowanych w życie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Pod uchwałą założycielską złożono ostatecznie 38 podpisów. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel:
1) wspieranie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w jego działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej i wzbogacanie form jego działalności;
2) nawiązywanie i utrzymywanie żywych więzi wśród wychowanków i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego;
3) kultywowanie osiągnięć i tradycji Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego;
4) promowanie dorobku i zasług Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, jego uczniów, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników;
5) promowanie osoby patrona Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
Władysława Grabskiego;
6) wspieranie uczniów, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół
nr 1 im. Władysława Grabskiego;
7) doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli uczących w Zespole Szkół
nr 1 im. Władysława Grabskiego;
8) propagowanie wszechstronnie rozumianej edukacji i wychowania;
9) upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
10) działania na rzecz rozwijania świadomości obywatelskiej i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12) krzewienie świadomości ekonomicznej i idei przedsiębiorczości;
13) krzewienie świadomości ekologicznej;
14) propagowanie i promowanie kultury fizycznej i sportu.

DANE STOWARZYSZENIE

nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego”
adres: ul. Podwale 11, 20-117 Lublin
KRS 0000304406
REGON 060400419
NIP 946-256-78-52
nr rachunku bankowego: 75 1090 2590 0000 0001 2366 1716

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd:

Prezes Wojciech Trybulski
Skarbnik Małgorzata Biernacka
Sekretarz Tomasz A. Winiarczyk
Członek Monika Banasiewicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Maria Mosoń
Członek – Agnieszka Kałakucka
Członek – Andrzej Kimak

Trybunał Stowarzyszenia:
Przewodniczący – Jarosław Włoszek
Arbiter – Bożena Osińska
Arbiter – Małgorzata Sobczuk

ZAPROSZENIE DO CZŁONKOSTWA

Osoby zainteresowane aktywną działalnością w Stowarzyszeniu są mile widziane.
Aby zostać członkiem zwyczajnym trzeba mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawionym praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie złożonej przez kandydata pisemnej deklaracji, którą prosimy o przesłanie na adres pocztowy podany wyżej.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do współdziałania ze Stowarzyszeniem przy realizacji jego celów – tak w działalności bieżącej, jak i przy okazji większych projektów.

DZIAŁALNOŚĆ

W przeciągu minionych lat Stowarzyszenie współorganizowało 60-lecie i 70-lecie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, obchody XX-lecia nadania Szkole imienia Władysława Grabskiego oraz ogólnopolskie konferencje poświęcone ekonomii i osobie Władysława Grabskiego.

Na strunach poezji

Od 2010 r. wraz z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Stowarzyszenie było wielokrotnie współorganizatorem corocznego konkursu poezji śpiewanej „Na strunach poezji”.

Miejsce pamięci z widokiem na przyszłość

Stowarzyszenie wpierało projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie w latach 2015-2016. Stowarzyszenie pozyskało w ramach konkursu grantowego pod tytułem: „Tu mieszkam, tu zmieniam” środki finansowe z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Zostały one wykorzystane na: prelekcje Jerzego Kalasiewicza – syna zamordowanego przez NKWD na Wschodnie oficera Wojska Polskiego – Mariana Kalasiewicza oraz realizację w ramach projektu konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:  „Losy moich przodków na tle Ojczyzny i miejscowości, w której mieszkam”. Projekt został sfinalizowany poprzez organizację uroczystości posadzenia Dęby Pamięci poświęconemu oficerowi Marianowi Kalasiewiczowi oraz wydanie publikacji, która dokumentowała realizację całości projektu.

Wyśpiewajmy marzenia

Stowarzyszenie zrealizowało w 2013 projekt dla chóru Amabile działającego przy Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego WYŚPIEWAJMY MARZENIA. Celem projektu było nagranie płyty z koncertem 10 kolęd chóru szkolnego Amabile.

W ramach projektu odbyły się też są dwa zgrupowania chóru w Janowie Lubelskim, udział w konkursach chórów. Sesja nagraniowa kolęd miała miejsce w końcu listopada. Płyty były gotowe w połowie grudnia 2013 r.

Projekt był finansowany przez fundację Banku Zachodniego WBK Bank Ambitnej Młodzieży

Ekologiczna klasa

Przez kilka lat do 2017 r. Stowarzyszenie realizowało kolejne projekty „Ekologiczna Klasa” finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla klas biologiczno-chemicznych Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego.

www.wfos.lublin.pl

wstecz