Szczęśliwy
numerek

25

 

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zs1.lublin.eu/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak informacji o komunikatach dla czytników ekranu w momencie ich pojawienia się,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik,
  • na stronie nie zapewniono pełnej alternatywy dla treści nietekstowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • narzędzia ułatwień dostępu widoczne w górnym menu (zmiana kontrastu, powiększanie rozmiaru czcionki)
  • skiplinki przekierowujące do menu dostępności, menu górnego oraz menu głównego,
  • możliwość nawigacji klawiszem TAB
  • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów z wyjątkami opisanymi powyżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 22.03.2022 r.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Informacja o dostępności architektonicznej w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Do budynku szkoły prowadzi kilka wejść od wejścia głównego od stronu ulicy Podwale począwszy. Dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych służy platforma zewnętrzna umożliwiająca dostęp do budynku szkoły od strony ulicy Podwale. Uczeń, który znajdzie się w budynku, (przy sali nr 152), ma zapewniony dostęp do dźwigu osobowego i tym samym do wszystkich segmentów szkoły i do wszystkich sal dydaktycznych.

Wejście od strony parkingu łagodnym wjazdem, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzi korytarzem do szatni uczniowskich a dźwig osobowy umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku i do wszystkich sal lekcyjnych.

Podobnie wejście od strony patio szkolnego umożliwia złagodzonym wjazdem, dostosowanym dla potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich, dostęp do szatni uczniowskich a wykorzystanie dźwigu osobowego zapewnia dostęp na wyższe kondygnacje i do sal dydaktycznych.

Korytarze są przestronne i o odpowiedniej szerokości a dźwig osobowy umożliwia przemieszczanie się na różne kondygnacje i do wszystkich sal lekcyjnych.

Jest w szkole zasadą, że wszelkie różnice poziomów czy to pomiędzy segmentami czy to w obrębie segmentów są niwelowane z wykorzystaniem łagodnych zjazdów, podjazdów.

Na parkingu szkolnym zostało wyznaczone miejsce dla pojazdów przywożących oraz odbierających uczniów niepełnosprawnych. Natomiast brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług szkolnego tłumacza języka migowego, w tym momencie żaden z nauczycieli nie posiada odpowiednich uprawnień.

Możliwe jest wejście na teren szkoły z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest zgłoszenie tego faktu pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu głównym, wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa asystującego odpowiada osoba, która z pomocy psa asystującego korzysta.

 

Kontakt i informacje zwrotne

poczta@zs1.lublin.eu

tel. 81 532-24-12,
fax. 81 532-73-29