Szczęśliwy
numerek

7

 

Projekt „Fachowcy jutra”

06/11/2020

Fachowcy jutra

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 86 nauczycieli i 511 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w okresie od września 2020 roku do grudnia 2022 roku.

Projekt realizowany jest w szkołach:

 • Technikum Budowlano-Geodezyjnym w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Technikum Chemicznym w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 • Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych
  i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 • Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
 • Technikum Ekonomiczno–Handlowym w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie;
 • Technikum Energetyczno-Informatycznym w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie;

 

Planowane działania do realizacji w naszej szkole:

 1.  Organizacja staży uczniowskich.
 2. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych:
  • Studia podyplomowe w zakresie: Programowanie i bazy danych;
  • Studia podyplomowe w zakresie: BHP;
  • Studia podyplomowe w zakresie: Menadżer sprzedaży;
  • Studia podyplomowe w zakresie: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • Studia podyplomowe w zakresie: Grafika wydawnicza;
  • Kurs języka angielskiego branżowego dla technika ekonomisty;
  • Kurs języka angielskiego branżowego dla technika informatyka;
 1.  Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy:
  • Programowanie Python;
  • Grafika komputerowa;
  • CMS Joomla;
  • CMS WordPress;
  • AUTOCAD;
  • Programowanie robotów;
  • ECDL Advanced A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne;
  • ECDL Advanced A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych;
  • Serwis komputerowy;
 1.  Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych;
 2.  Organizacja zajęć przyczyniających się rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:
  • koło zainteresowań: Zakładanie i prowadzenie firmy;
  • zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego;
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki;
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z  matematyki;

 

Więcej informacji o zajęciach dla uczniów realizowanych w ramach projektu „Fachowców jutra” znajduje się na >> stronie <<

wstecz