Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

STYPENDIA SZKOLNE

06/09/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Termin składania wniosków o stypendium szkolne składa się do dnia

15 września 2021r.

Wnioski można złożyć elektronicznie logując się na stronę https://stypendia.edu.lublin.eu/login lub dostarczając do sekretariatu szkoły papierową wersję wniosku.

(wnioski oraz instrukcja logowania się i wypełniania wniosku znajduje się w załącznikach)

Ustalenie wysokości dochodu

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2020.1876 ze zm.):

1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

· miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

· składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

· kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww. ustawy nie wlicza się:

· jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

· zasiłku celowego;

· pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

· wartości świadczenia w naturze;

· świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

· świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2021.1255 t.j.);

· dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; · świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 ze zm.);

· świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.2019.1598 t.j.).

· świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 2018. 2529 t.j.);

· nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2021. 178 ze zm.).

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

· opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

· opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.)

4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

6. W przypadku uzyskania, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego, które w przypadku osoby w rodzinie wynosi

528 zł, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

7. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Załączniki:

Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypednium dla ucznia

Informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

wstecz