Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

Stypendium szkolne

04/09/2023

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu.

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania

do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest, aby wprowadzając wniosek zaznaczyć pole:

„Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin”

wpisać część nazwy szkoły np. numer i wybrać szkołę z rozwijającej się listy.

 

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

·wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

·wniosek dyrektora szkoły.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie

nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. 2023.901 ze zm.),

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

·bezrobocia,

·niepełnosprawności,

·ciężkiej lub długotrwałej choroby,

·wielodzietności,

·braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·alkoholizmu lub narkomanii,

·rodziny niepełnej,

·zdarzenia losowego.

 

Załączniki:

wstecz